Vương Thừa Ân

Là một hoạn quan, người hầu cận trung thành của Minh Tư Tông Chu Do Kiểm

Vương Thừa Ân (王承恩; sinh ngày 19 tháng 3 - mất ngày 25 tháng 4 năm 1644) là một hoạn quan sống vào cuối triều Minh, là người hầu cận trung thành của Minh Tư Tông Chu Do Kiểm. Trong khi quan khởi nghĩa của Sấm Vương Lý Tự Thành đang gấp rút tiến vào thành Bắc Kinh, các thái giám và các đại thần lần lượt bỏ trốn hoặc phần lớn đầu hàng thì chỉ còn một mình Vương Thừa Ân ở bên Minh Tư Tông. Đến khi Minh Tư Tông treo cổ tự vẫn, Vương Thừa Ân đã tận trung tự vẫn theo cùng với 40 nội giám khác.

Tham khảoSửa đổi