Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Tên người Việt Nam