Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Trận Trân Châu Cảng

Trận Trân Châu CảngSửa đổi

Cần xem xét lại 117.5.17.41 (thảo luận) 00:25, ngày 27 tháng 11 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]