Wikipedia:Bạn có biết/2017/Tuần 2/2

Tượng đầu một vị vua Cổ Vương quốc của Ai Cập, niên đại khoảng 2650-2600TCN