Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Đề xuất hiệu lực