Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2003/11

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 11 năm 2003. Xem Wikipedia:Deletion log cho những trang đã bị xoá đi rồi.

Viet Nam Cong HoaSửa đổi


Your momSửa đổi