Mở trình đơn chính

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 2 năm 2004. Xem Wikipedia:Deletion log cho những trang đã bị xoá đi rồi.

H'MôngSửa đổi

Kết quả: đã xóađã được viết lại.

H'Mông – trang này có lẽ chép lại từ một trang dưới bản quyền. Nếu bạn được phép từ tác giả, xin nói rõ. DHN 10:01, 27 Feb 2004 (UTC)

This article states at the very beginning that it comes from www.ttvnol.com. Either one of the sysops should contact them for a permission or, simply, remove it before we get into legal troubles.
Những bài vi phạm quyền của tác giả phải được xóa càng nhanh càng tốt... trước khi các vấn đề về pháp luật có thể xẩy ra.
Mekong Bluesman

Wikipedia đã có quy định về này (có ở phiên bản tiếng Anh, mà chưa dịch qua tiếng Việt). Nếu vi phạm bản quyền thì phải thay tất cả văn cho thẻ {{vfd}} hay {{bỏ phiếu xoá}}, đến khi sẽ biểu quyết về này. Ngày xưa nhiều khi DHN hay tôi xóa trang nhanh nhẹ, tại vì chưa có nhiều người thăm trang này. Bây giờ cái vấn đề về bài Phạm Hồng Sơn làm cho nhiều người đến đây, cho nên có thể biểu quyết về những vi phạm bản quyền, thay vì để phần liệt kê như này nằm ở đây xuốt đời. Bởi vậy sẽ theo quy định ở phiên bản tiếng Anh là phải biểu quyết trước khi xóa bài nào.

Khi bỏ cái thẻ VfD phải thay tất cả văn vi phạm, rồi nội dung vi phạm chỉ coi được trong phiên bản cũ (phải dung cái tab "lịch sử"). Những phiên bản cũ đã có lời phủ nhận ở dưới, đề như vầy:

This version of the article has been subsequently revised.
Besides normal editing, the reason for revision may have been that this version contains
factual inaccuracies, vandalism, or material not compatible with the GFDL.

Đó chắc được rồi.

Ở phiên bản tiếng Anh có quy định là những bài bị liệt kê vì vi phạm bản quyền sẽ xóa "trong vòng một tuần lễ (mà theo lệ thường, gần hai tuần)". Bạn có muốn dùng giới hạn này hay muốn sớm hơn?

 – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 02:52, 18 tháng 3 2005 (UTC)