Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2020/09/24

Solvay conference 1927.jpg
Hình ảnh những nhà vật lý tham dự Hội nghị Solvay lần thứ 5 vào tháng 10 năm 1927, 17 trong số 29 người tham dự đã hoặc trở thành người đoạt giải Nobel.

Ảnh: Benjamin Couprie, Institut International de Physique de Solvay