Wikipedia:Ngày này năm xưa/03/31

TourEiffelLC.JPG

31 tháng 3: Ngày Kỷ niệm Quốc vương Nangklao tại Thái Lan.