18 tháng 5: Ngày Quốc tế Bảo tàng, Ngày Quốc kỳ và Đại học tại Haiti.