Elagabalo (203 o 204-222 d.C) - Musei capitolini - Foto Giovanni Dall'Orto - 15-08-2000.jpg

8 tháng 6: Ngày Đại dương Thế giới.