King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg

9 tháng 6: Ngày Tự trị tại quần đảo Åland.