Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/06

Louis Pasteur.jpg

6 tháng 7: Ngày Lập quốc tại Litva (1253); Ngày Gà rán Quốc gia tại Hoa Kỳ.