Lưu Tống Vũ Đế

10 tháng 7: Ngày Độc lập tại Bahamas (1973).