Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/10

Lưu Tống Vũ Đế

10 tháng 7: Ngày Độc lập tại Bahamas (1973).