Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/TRMC

Tháng 8 năm 2015Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Có thể đây là trường hợp đặc biệt nhưng mà để xóa bỏ nghi ngờ của bạn nguyentrongphu là tôi sử dụng tk rối, tôi muốn nhờ HCV kiểm tra và xác nhận tài khoản TRMC và Beyond234 không liên quan tới nhau.

-ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ (Thảo luận · Đóng góp) 13:44, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)[trả lời]

 N Không thực hiện. Không phải là lý do chính đáng. NHD (thảo luận) 17:42, ngày 7 tháng 10 năm 2019 (UTC)[trả lời]