Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản

Nếu bạn nghi ngờ tài khoản rối là của Bảo quản viên, hoặc nếu bạn cần gửi bằng chứng ngoài wiki vì một số lý do khác, bạn phải liên hệ một kiểm định viên để mở cuộc điều tra. Thông tin cá nhân, email, nhật ký và bằng chứng nhạy cảm khác không được đăng trên Wikipedia. Tất cả các bằng chứng liên quan đến một cuộc điều tra tài khoản rối phải được đăng trên trang được chỉ định.
Thế nào tài khoản con rối?

Trang này được dùng để yêu cầu kiểm định viên kiểm định tài khoản. Xin lưu ý các điều lệ sau đây:

Trước khi tạo yêu cầu
  1. Hãy có một lý do chính đáng: CheckUser chỉ được sử dụng để chống phá hoại hay quấy rối trên Wikipedia. Lý do chính đáng bao gồm việc phát hiện việc sử dụng con rối để gây phá rối, giả mạo phiếu biểu quyết, giả mạo sự đồng thuận, và những việc phá rối tương tự khi mà việc kiểm định sẽ ngăn ngừa phá rối trong tương lai.
  2. Hãy đưa lý do cụ thể: Không nên đưa những lý do chung chung như "tôi nghi ngờ thành viên A và B là một". Hãy giải thích tại sao bạn nghi ngờ và những việc gây rối những tài khoản đó đã gây ra (nên liên kết đến các sửa đổi cụ thể của tài khoản đó).
  3. Hãy đặt yêu cầu rõ ràng: Cần nói rõ muốn kiểm định những tài khoản nào. Những yêu cầu như "Tài khoản ABC là con rối của thành viên nào?" sẽ bị từ chối ngay.

Bắt đầu vụ kiểm định mới


Đang kiểm định

Các vụ kiểm định

Các vụ cũ hơn đã thực hiện:

Các vụ cũ hơn không thực hiện:

Thể loại