Xã hội hóa

trang định hướng Wikimedia

Xã hội hóa là một từ nhiều nghĩa, nó có thể đề cập đến: