Xuất bào

Neuron A (transmitting) to neuron B (receiving)
1. Mitochondrion
2. Synaptic vesicle with neurotransmitters
3. Autoreceptor
4. Synapse with neurotransmitter released (serotonin)
5. Postsynaptic receptors activated by neurotransmitter (induction of a postsynaptic potential)
6. Calci channel
7. Exocytosis of a vesicle
8. Recaptured neurotransmitter

Bước 1: Bóng màng chứa các đại phân tử (protein, glicoprotein,...) di chuyển tới màng nguyên sinh chất.

Bước 2: Các bóng này liên kết với màng, màng sẽ biến đổi và bài xuất các chất hoặc phần tử ra ngoài.

Lịch sửSửa đổi

Được đề xuất bởi De Duve năm 1963.

Tham khảoSửa đổi