Đái hầu

(đổi hướng từ Đái Hầu)

Đái Hầu (chữ Hán: 戴侯) hoặc Đới Hầu, là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Danh sáchSửa đổi

 1. Đông Chu Sái Đái hầu
 2. Tây Hán Quảng Đái hầu
 3. Tây Hán Kính Thị Đái hầu
 4. Tây Hán Thâm Trạch Đái hầu
 5. Tây Hán Cương Đái hầu
 6. Tây Hán Kịch Nguyên Đái hầu
 7. Tây Hán Bình Chước Đái hầu
 8. Tây Hán Bành Đái hầu
 9. Tây Hán Đông Dương Đái hầu
 10. Tây Hán Tu Xương Đái hầu
 11. Tây Hán Nịnh Lăng Đái hầu
 12. Tây Hán Bình Châu Đái hầu
 13. Tây Hán Trung Mâu Đái hầu
 14. Tây Hán Cảnh Đái hầu
 15. Tây Hán Nghi Thành Đái hầu
 16. Tây Hán Bình Ân Đái hầu
 17. Tây Hán Đô Thành Đái hầu
 18. Tây Hán Đương Đồ Đái hầu
 19. Tây Hán Cao Bình Đái hầu
 20. Tây Hán Bình Đài Đái hầu
 21. Tây Hán Thung Lăng Đái hầu
 22. Đông Hán An Phong Đái hầu
 23. Đông Hán Mi Đái hầu Tào Tử Chỉnh (sau Ngụy Văn Đế lên ngôi được truy tặng thành Mi Đái Công)
 24. Tào Ngụy Lương Lý Đái đình hầu
 25. Tào Ngụy Phong Nhạc Đái đình hầu
 26. Tào Ngụy ĐôngVũ Thành Đái hầu

Danh sáchSửa đổi