Đại Khoảnh Vương

trang định hướng Wikimedia

Đại Khoảnh Vương (chữ Hán:代頃王) có thể là những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

  • Tây Hán Đại Khoảnh Vương (tức Ngô Khoảnh Vương) Lưu Hỷ (刘喜) truy tặng
  • Tây Hán Đại Khoảnh Vương Lưu Dương (sau được cải phong là Thanh Hà Khoảnh Vương)

Xem thêm sửa