Trần Thế Vinh

Gia nhập ngày 20 tháng 5 năm 2006

ngày 12 tháng 2 năm 2016

ngày 11 tháng 1 năm 2012

ngày 13 tháng 1 năm 2010

ngày 21 tháng 12 năm 2009

ngày 21 tháng 10 năm 2009

ngày 20 tháng 10 năm 2009

ngày 5 tháng 8 năm 2009

ngày 26 tháng 6 năm 2009

ngày 28 tháng 5 năm 2009

ngày 24 tháng 5 năm 2009

ngày 1 tháng 5 năm 2009

ngày 7 tháng 3 năm 2009

ngày 4 tháng 11 năm 2008

ngày 1 tháng 11 năm 2008

ngày 24 tháng 12 năm 2007

ngày 14 tháng 5 năm 2007

ngày 10 tháng 5 năm 2007

ngày 7 tháng 4 năm 2007

ngày 26 tháng 2 năm 2007

ngày 20 tháng 2 năm 2007

ngày 19 tháng 2 năm 2007

ngày 4 tháng 2 năm 2007

ngày 29 tháng 12 năm 2006

ngày 24 tháng 9 năm 2006

ngày 17 tháng 9 năm 2006

ngày 7 tháng 9 năm 2006

ngày 6 tháng 9 năm 2006

ngày 9 tháng 8 năm 2006

ngày 4 tháng 8 năm 2006

ngày 1 tháng 7 năm 2006

ngày 1 tháng 6 năm 2006

ngày 20 tháng 5 năm 2006