Lỗi cú pháp: Multi colon escape

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Tên trang Thoát nhiều dấu hai chấm Qua bản mẫu?
Thảo luận Thành viên:JackieBot (sửa đổi | lịch sử) ::ru:User_talk:Jackie Bản mẫu:Softredirect