Đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông – Theo ngôn ngữ khác