Đảng Dân chủ (Việt Nam Cộng hòa) – Theo ngôn ngữ khác