Cỗ máy thời gian (phim truyền hình) – Theo ngôn ngữ khác