Danh sách bang của Ấn Độ theo dân số – Theo ngôn ngữ khác