Phân cấp hành chính Cộng hòa Dân chủ Đức – Theo ngôn ngữ khác