Quân phiếu chiến tranh Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác