Trừu tượng (công nghệ phần mềm) – Theo ngôn ngữ khác