Triết học về trí tuệ nhân tạo – Theo ngôn ngữ khác