Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng FutureBot (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bot

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 16:29, ngày 19 tháng 4 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm FutureBot từ bot và bot giả đến bot
  • 15:57, ngày 19 tháng 4 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm FutureBot từ bot đến bot và bot giả (tạm cấp quyền bot giả do cờ bot có vấn đề)
  • 15:49, ngày 19 tháng 4 năm 2020 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm FutureBot từ bot (tạm thời cho đến 15:22, ngày 19 tháng 5 năm 2020) đến bot (Do lỗi chỉnh mục.)
  • 15:42, ngày 19 tháng 4 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm FutureBot từ bot (tạm thời cho đến 15:22, ngày 19 tháng 5 năm 2020) và thành viên được xác nhận mở rộng đến bot (tạm thời cho đến 15:22, ngày 19 tháng 5 năm 2020) (bot không cần quyền này, nó đã tự vượt giới hạn sửa đổi)
  • 15:22, ngày 19 tháng 4 năm 2020 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm FutureBot từ thành viên được xác nhận mở rộng đến bot (tạm thời cho đến 15:22, ngày 19 tháng 5 năm 2020) và thành viên được xác nhận mở rộng (Theo yêu cầu của chủ bot tại Wikipedia:Robot/Yêu cầu cấp quyền)
  • 07:59, ngày 19 tháng 4 năm 2020 FutureBot Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng