Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng GHA-WDAS (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Bot giả

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 11:53, ngày 1 tháng 6 năm 2014 Hoang Dat Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm GHA-WDAS từ bot giả đến bot giả và người tự đánh dấu tuần tra (Theo yêu cầu của chủ bot, TV tin cậy)
  • 12:44, ngày 4 tháng 3 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm GHA-WDAS từ (không có) đến bot giả (Theo yêu cầu (https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_c%E1%BA%A5p_quy%E1%BB%81n/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_d%C3%B9ng_bot&diff=15792585&oldid=15143312))