Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng MSBOT (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bot

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 05:51, ngày 16 tháng 6 năm 2012 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm MSBOT từ bot giả đến bot (Theo yêu cầu)
  • 01:07, ngày 22 tháng 5 năm 2012 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm MSBOT từ (không có) đến bot giả (theo đề nghị, bot ổn định, sử dụng tool server, hoạt động trên nhiều dự án)