Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng NXL1997 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 08:22, ngày 24 tháng 4 năm 2019 NXL1997 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 22:26, ngày 28 tháng 6 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm NXL1997 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (Điều phối viên Quenhitran đề nghị với thành viên tích cực, đã xem xét và đồng ý)