Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Ngomanh123 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Điều phối viên, Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 07:57, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến điều phối viên và người được miễn cấm IP (Điều phối viên đã mặc định có những quyền này)
  • 12:22, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên, người lùi sửa và người được miễn cấm IP
  • 13:43, ngày 24 tháng 11 năm 2018 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 14:43, ngày 24 tháng 11 năm 2018), người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa (tạm cho tác vụ xóa phiên bản hàng loạt để tránh làm tràn trang TĐGĐ)
  • 21:53, ngày 21 tháng 12 năm 2017 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và điều phối viên (theo biểu quyết)
  • 02:51, ngày 26 tháng 7 năm 2017 Quenhitran Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và tuần tra viên (Thành viên tham gia chống phá hoại tích cực)
  • 07:40, ngày 9 tháng 7 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa (thành viên tham gia chống phá hoại)
  • 01:32, ngày 5 tháng 7 năm 2017 Viethavvh Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngomanh123 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên có lịch sử sửa đổi biên tập tin cậy)