Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Q.Khải (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Điều phối viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 13:59, ngày 10 tháng 5 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Q.Khải từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến điều phối viên (eliminator đã có sẵn tất cả những quyền này)
  • 23:36, ngày 8 tháng 5 năm 2020 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Q.Khải từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa và điều phối viên (Theo biểu quyết tại: Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Q.Khải)
  • 04:16, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Q.Khải từ thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Theo WP:YCCQ)
  • 14:30, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Q.Khải từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa
  • 12:15, ngày 21 tháng 9 năm 2019 Q.Khải Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng