Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Qbot (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bot

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 16:43, ngày 9 tháng 9 năm 2010 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Qbot từ bot đến bot và bảo quản viên (để có thể sửa đổi những trang đang bị khóa)
  • 16:40, ngày 20 tháng 10 năm 2008 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Qbot từ (không có) đến bot