Khác biệt giữa các bản “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”

Hiện nay dòng có mặt trên 62 [[quốc gia]] trên [[thế giới]], gồm 6.510 [[linh mục]] và [[tu sĩ]], 3502 nữ [[đan sĩ]], 32.500 nữ tu, 180.000 [[giáo dân]] ( thuộc Huynh đoàn giáo dân Đaminh).
===Dòng Anh Em Thuyết Giáo tại [[Việt Nam]]===
Năm [[1550]], do những đòi hỏi rất cấp bách tại [[Việt Nam]]: số tín hữu tân tòng tiếp tục gia tăng, [[giám mục]] Phanxicô Pallu đã gửi lời mời đến đến Linh Mụcmục Giám Tỉnh Dòng Anh Em Thuyết Giáo Felipe Pardo, O.P. Nên từ [[Manila]],. Tỉnh Dòng Anh Em Thuyết Giáo đã phái hai Linh Mục Juan de Santa Cruz và Juan Arjona đi lối [[Trung Linh]] ([[Bùi Chu]]) lên [[Phố Hiến]] ([[Hưng Yên]]). Hai [[linh mục]] nàyđến hoạt động chung với [[Hội Thừa Sai Paris]] cho tới năm [[1659]], [[Giáo hoàng]] [[Alexandro VII]] ban sắc lệnh thành lập hai [[Giáo Phận]] đầu tiên: [[Ðàng Trong]] và [[Ðàng Ngoài]].
 
Năm [[1659]], [[Giáo hoàng]] [[Alexandro VII]] đã ban sắc lệnh thành lập hai [[Giáo Phận]] đầu tiên: [[Ðàng Trong]] và [[Ðàng Ngoài]]
 
Năm [[1679]], Giáo hoàng [[Innocenxio XI]] chia lại Giáo Phận Ðàng Ngoài thành hai miền: Tây Ðàng Ngoài (từ sông Hồng Hà tới ranh giới Ai Lao) trao cho Hội Thừa Sai Paris dưới quyền quản nhiệm Giám mục De Bourges, và Ðông Ðàng Ngoài (từ tả ngạn sông Hồng Hà chạy ra biển): lúc ban đầu cũng do Giám mục Deydier của Hội Thừa Sai Paris phụ trách.
Năm [[1693]] Giám mục Deydier qua đời, Giám mục De Bourges xin [[Tòa Thánh]] trao giáo phận này cho Dòng Thánh Ða Minh<ref> Từ ngày 20 tháng 08 năm 1679 tất cả số nhân sự của Dòng đã tập trung về đây. Linh mục Tổng Quyền Dòng Anh Em Thuyết Giáo đã sát nhập các cơ sở truyền giáo của Hội Dòng tại Bắc Việt hồi đó vào Tỉnh Dòng Ðức Mẹ Mân Côi tại [[philippin|Phi Luật Tân]]</ref> Từ Nhà Tổng Quyền S. Sabina (tại [[Roma]]) linh mục Raimondo Lezoli, O.P., được Thánh Bộ Truyền Giáo đề cử sang giúp đỡ linh mục Juan de Santa Cruz đang ở Trung Linh. sau này Tòa Thánh yêu cầu ông chính thức lãnh trách nhiệm tất cả miền Ðông.
 
Năm [[1693]] Giám mục Deydier qua đời, Giám mục De Bourges xin [[Tòa Thánh]] trao giáo phận này cho Dòng Thánh Ða Minh<ref> Từ ngày 20 tháng 08 năm 1679 tất cả số nhân sự của Dòng đã tập trung về đây. Linh mục Tổng Quyền Dòng Anh Em Thuyết Giáo đã sát nhập các cơ sở truyền giáo của Hội Dòng tại Bắc Việt hồi đó vào Tỉnh Dòng Ðức Mẹ Mân Côi tại [[philippin|Phi Luật Tân]]</ref> Từ Nhà Tổng Quyền S. Sabina (tại [[Roma]]) linh mục Raimondo Lezoli, O.P., được Thánh Bộ Truyền Giáo đề cử sang giúp đỡ linh mục Juan de Santa Cruz đang ở Trung Linh., sau này Tòa Thánh yêu cầu ông chính thức lãnh trách nhiệm tất cả miền Ðông.
Ngày [[02 tháng 02]] năm [[1702]] tại [[Kẻ Sặt]] linh mục Raimondo Lezoli được thụ phong Giám Mục tiên khởi của Dòng Ða Minh tại Bắc Việt. Nền móng vững chắc Ða Minh đã được xây dựng trên mảnh đất Việt Nam, và một trong những hạt giống Dòng Thuyết Giáo đã gieo sâu trong lòng dân tộc bản xứ, tức là sự tôn sùng tràng hạt Ðức Mẹ Mân Côi vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.
 
Ngày [[02 tháng 02]] năm [[1702]] tại [[Kẻ Sặt]] linh mục Raimondo Lezoli được thụ phong [[Giám Mụcmục]] tiên khởi của Dòng Ða Minh tại Bắc Việt. Nền móng vững chắc Ða Minh đã được xây dựng trên mảnh đất Việt Nam, và một trong những hạt giống Dòng Thuyết Giáo đã gieo sâu trong lòng dân tộc bản xứ, tức là sự tôn sùng tràng hạt Ðức Mẹ Mân Côi vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.
 
Ngày 18/3/ tháng 03 năm [[1967]], tức 291 năm sau (1676-1967), ChaLinh mục Bề Trên Tổng Quyền Aniceto Fernandez tuyên bố: đã tới thời gian tách rời Việt Nam ra khỏi Phi Luật Tân, và thành lập Tỉnh Dòng Anh Em Thuyết Giáo riêng biệt với danh hiệu Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.