Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Duy Hiệu”

{{NPOV}}
 
({{NPOV}})
{{NPOV}}
'''Nguyễn Duy Hiệu''' là người làng [[Thanh Hà]], quận [[Điện Bàn]], tỉnh [[Quảng Nam]]. Để hưởng ứng hịch [[Cần Vương]], ông đã cùng với Trần Văn Dự, Phan Bá Phiến thành lập "Nghĩa Hội Quảng Nam", chiêu mộ và huấn luyện nghĩa quân, lập căn cứ chiến lược Trung Lập, rồi tiến đánh khắp đồn trại của giặc, từ La Qua (Điện Bàn), Trà Kiệu, Phú Thượng, Bãi Chai, Gò Muống đến Hòa Vang, Phú Trạch, Viêm Minh, Duy Xuyên... Cuộc khởi nghĩa đã bị triều đình Đồng Khánh (tay sai của thực dân Pháp) đàn áp dã man.