Khác biệt giữa các bản “Cải cách giá - lương - tiền”

n
(cần hợp nhất)
*Thực hiện [[cơ chế một giá]] trong toàn bộ hệ thống giá cả
*Đảm bảo tiền lương thực tế, thực sự đảm bảo cho người ăn lương sống chủ yếu bằng tiền lương, tái sản xuất được sức lao động.
*Xác lập quyền tự chủ về tài chính của các ngành và các cơ sở kinh tế <ref>Xem NghịBáo quyếtcáo của Bộ Chính trị tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V "Triệt để xóa bỏ quan liêu bao cấp giải quyết một số vấn đề cấp bách về giá - lương - tiền nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, làm chủ thị trường xã hội, ổn định và cải thiện một bước đời sống nhân dân".</ref>.<ref>Xem bài phát biểu của Trường Chinh tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V "Bàn về giá cả - tiền lương - tài chính - tiền tệ".</ref>
 
==Phương án cải cách==
14.592

lần sửa đổi