Khác biệt giữa các bản “Đồng hóa”

n
n (P.T.Đ đã đổi Quá trình đồng hóa thành Đồng hóa: Gọn)
'''Đồng hóa''' là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp diễn ra trong cơ thể [[sinh vật]] và tiêu haotích [[lũy]] năng lượng<ref>{{chú thích web |url=http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg/AB.html#20 |title=Glossary of Terms Used in Bioinorganic Chemistry: Anabolism |accessdate = ngày 30 tháng 10 năm 2007 |last=de Bolster |first=M.W.G. |year=1997 |publisher=International Union of Pure and Applied Chemistry| archiveurl= http://web.archive.org/web/20071030105041/http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg/AB.html| archivedate= ngày 30 tháng 10 năm 2007 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>. Quá trình này tổng hợp các sản phẩm có cấu tạo đơn giản từ quá trình tiêu hóa thành các chất có cấu tạo phức tạp.
Quá trình đồng hóa được cung cấp năng lượng bởi dị hóa, nơi mà các phân tử lớn được chia thành các phần nhỏ hơn và sau đó sử dụng hết trong hô hấp. Nhiều quá trình đồng hóa được cung cấp bởi các quá trình thủy phân của [[adenosine triphosphate]]<ref>Nicholls D.G. and Ferguson S.J. (2002) ''Bioenergetics'' Academic press 3rd edition ISBN 0-12-518121-3</ref>.
 
1

lần sửa đổi