Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Danh sách tập tiếng Nhật”

không có tóm lược sửa đổi
n (Tiêu bản:Danh sách tập manga đổi thành Tiêu bản:Danh sách tập tiếng Nhật: tên chung để khỏi phân biệt manga/anime)
#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td id="tap{{{EpisodeNumber|{{{số chương}}}}}}">{{{EpisodeNumber|{{{số chương}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2}}}}}}</td>}}
<td style="text-align: left;">{{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}|'''"{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt}}}}}}"'''{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}}{{ #if:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|}}}}}}}}}|<br />|{{ #if:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|}}}}}}|<br />|}}}}}}{{#if:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|}}}}}}}}}|{{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}|''"{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật}}}}}}}}}"''|'''"{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật}}}}}}}}}"'''{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}} }}| {{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}||{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}} }} }} {{#if:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|}}}}}}|<span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">({{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji}}}}}})</span>}}&nbsp;</td>{{
#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux1}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{DirectedBy|{{{đạo diễn}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{FirstEngAirDate|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{FirstEngAirDate}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td id="ma{{{ProdCode|{{{mã sản xuất}}}}}}">{{{ProdCode|{{{mã sản xuất}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux4}}}</td>}}</tr>{{#ifeq:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|ʁ}}}}}}|ʁ| |<tr><td style="border-bottom:3px solid #{{#if:{{{LineColor|{{{màu viền|}}}}}}|{{{LineColor|{{{màu viền}}}}}}|CCCCFF}}" colspan="{{#expr:{{#ifeq:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|ʁ}}}}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{RTitle|{{{chú thích tựa|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}|1}}|1}}|1}}+{{#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{WrittenBy|{{{kịch bản|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux2|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux3|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{FirstEngAirDate|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{OriginalAirDate|{{{ngày chiếu Nhật|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}}}">
{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|}}}}}}&nbsp;</td></tr>}}<noinclude><table>{{documentation}}</table></noinclude>