Khác biệt giữa các bản “Mục tiêu”

đã sửa lỗi chú thích
(đã sửa lỗi chú thích)
[[Lý thuyết thiết lập mục tiêu]] được xây dựng dựa trên [[Empirical research|nghiên cứu thực nghiệm]] và được gọi là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong tâm lý học tổ chức. [[Edwin A. Locke]] và [[Gary P. Latham]], cha đẻ của lý thuyết thiết lập mục tiêu, cung cấp một đánh giá toàn diện về những phát hiện cốt lõi của lý thuyết vào năm 2002. Tóm lại, Locke và Latham thấy rằng các mục tiêu cụ thể, khó khăn dẫn đến hiệu suất cao hơn mục tiêu hoặc hướng dẫn dễ dàng để "làm hết sức mình", miễn là [[Thông tin phản hồi|phản hồi]] về tiến trình được cung cấp, người đó cam kết với mục tiêu và người đó khả năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ.
 
Theo Locke và Latham, mục tiêu ảnh hưởng đến hiệu suất theo những cách sau:<ref name="Locke Latham 2002">{{cite journal |last1=Locke |first1=Edwin A. |authorlink1=Edwin A. Locke |last2=Latham |first2=Gary P. |date=September 2002 |origyear=2002 |title=Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: a 35-year odyssey |journal=[[American Psychologist]] |volume=57 |issue=9 |pages=705–717 |doi=10.1037/0003-066X.57.9.705|citeseerx=10.1.1.126.9922 }}</ref>
 
# các mục tiêu hướng sự chú ý và nỗ lực vào các hoạt động liên quan đến mục tiêu