Bài do tôi viết tôi đã quyết định ngừng, chấm dứt việc tiếp tục, thấy không tốt thì cứ xóa thẳng hoặc biểu quyết xóa, khỏi cần thể hiện lịch sự nhắn gửi tôi làm gì.

Xin chào!  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 16:11, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)