Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nguyenquanghai19 (2) sửa

Mong 1 nhận xét từ bạn (Làm ơn đừng chửi mình :( ). – I am I (thảo luận) 14:56, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Trận Điện Biên Phủ trên biển sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Trận Điện Biên Phủ trên biển với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trận Điện Biên Phủ trên biển cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Tiếng vĩ cầm🎻 04:57, ngày 30 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Kim Sori sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Kim Sori với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Kim Sori cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. BLACKPINKIn your area 04:31, ngày 1 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Kim Sori sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Kim Sori với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Kim Sori (lần 2) cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết.  孝儀純皇后 討論 13:55, ngày 3 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời