Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

Việt hóa thêm
Không có tóm lược sửa đổi
(Việt hóa thêm)
}}{{
<!--============ Page within included work ============-->
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|
|{{
#if: {{{At|{{{Trang|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{{At}}}
}}
}}{{
<!--============ arXiv ==============-->
#if: {{{ARXIV|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=arxiv |input1={{{ARXIV|}}} }}
}}{{
<!--============ ASIN ===============-->
#if: {{{ASIN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=asin |input1={{{ASIN|}}} |input2={{{ASIN-TLD|}}} }}
}}{{
<!--============ BIBCODE ============-->
#if: {{{BIBCODE|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=bibcode |input1={{{BIBCODE|}}} }}
}}{{
<!--============ DOI ================-->
#if:{{{DOI|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=doi |input1={{{DOI|}}} |input2={{{DoiBroken|}}} }}
}}{{
<!--============ ISBN ===============-->
#if: {{{ISBN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=isbn |input1={{{ISBN|}}} }}
}}{{
<!--============ ISSN ===============-->
#if: {{{ISSN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=issn |input1={{{ISSN|}}} }}
}}{{
<!--============ JFM ================-->
#if: {{{JFM|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=jfm |input1={{{JFM|}}} }}
}}{{
<!--============ JSTOR ==============-->
#if: {{{JSTOR|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=jstor |input1={{{JSTOR|}}} }}
}}{{
<!--============ LCCN ===============-->
#if: {{{LCCN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=lccn |input1={{{LCCN|}}} }}
}}{{
<!--============ MR =================-->
#if: {{{MR|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=mr |input1={{{MR|}}} }}
}}{{
<!--============ OCLC ===============-->
#if: {{{OCLC|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=oclc |input1={{{OCLC|}}} }}
}}{{
<!--============ OL =================-->
#if: {{{OL|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=ol |input1={{{OL|}}} }}
}}{{
<!--============ OSTI ===============-->
#if: {{{OSTI|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=osti |input1={{{OSTI|}}} }}
}}{{
<!--============ PMC ================-->
#if: {{{PMC|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=pmc |input1={{{PMC|}}} }}
}}{{
<!--============ PMID ===============-->
#if: {{{PMID|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=pmid |input1={{{PMID|}}} }}
}}{{
<!--============ RFC ================-->
#if: {{{RFC|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=rfc|input1={{{RFC|}}} }}
}}{{
<!--============ SSRN ================-->
#if: {{{SSRN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=ssrn |input1={{{SSRN|}}} }}
}}{{
<!--============ ZBL ================-->
#if: {{{ZBL|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{citation/identifier |identifier=zbl |input1={{{ZBL|}}} }}
}}{{
<!--============ Misc. Identifier ============-->
#if: {{{ID|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{{ID}}}
}}{{
<!--============ Archive data, etc ===========-->