Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

n (P.T.Đ đã đổi Tu chánh án hiến pháp thành Tu chính án hiến pháp qua đổi hướng)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
Có một số hiến pháp quy định rằng các điều khoản khác nhau của chúng phải được tu chính trong những cách khác nhau. Đa số các điều khoản trong hiến pháp của [[Litva]] có thể được tu chính theo thể thức đa số đặc biệt tại quốc hội nhưng một sự thay đổi tình trạng quốc gia ví dụ như "cộng hòa dân chủ độc lập" thì phải được tán thành bởi 3/4 đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý<ref>Article 1.</ref>. Không như những điều khoản khác của nó, một cuộc trưng cầu dân ý bắt buộc phải có để tu chính một phần của hiến pháp [[Iceland]] nói về quan hệ của nhà thờ và nhà nước<ref>As of 2004 the relevant article is Article 62 which establishes the [[Church of Iceland|Evangelical Lutheran Church]]. Other provisions may be amended by a special legislative majority.</ref>.
 
== Xem thêmtheme of the day ==
* [[Các tu chính án hiến pháp của Canada]]
* [[Các tu chính án hiến pháp của Ireland]]
* [[Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ|Các tu chính án hiến pháp của Mỹ]]
* [[Danh sách hiến pháp quốc gia]]
* [[Các cuộc trưng cầu dân ý tại Úc|Các cuọcoe of trưng cầu dân ý tại Úc]]
 
== Ghi chú ==