Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

Bắt đầu bản mẫu hóa
n
(Bắt đầu bản mẫu hóa)
 
 
<!-- Hàng 1 -->{{/Hàng
<div style="display: -moz-box; -moz-box-orient: horizontal; /* -moz-box-pack: center; */ -moz-box-align: stretch; width: 100%; margin-bottom: /* -1px */ 1em;">
 
|1=<!-- Bài viết chọn lọc -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 2; position: relative; width: {{#expr: 33 * 2 }}%; min-width: {{#expr: 20 * 2 }}em; max-width: {{#expr: 400 * 2 }}px; height: 20em; max-height: 267px; overflow: hidden; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<div style="margin: 0 -400px;">
</div>
 
|2=<!-- Hình ảnh chọn lọc -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; height: 20em; max-height: 267px; overflow: hidden; border: 1px solid #aaa; font-size: 90%;">
<div style="margin: 0 -400px;">
</div>
 
}}
</div>
 
<!-- Hàng 2 -->{{/Hàng
<div style="display: -moz-box; -moz-box-orient: horizontal; -moz-box-align: stretch; width: 100%; margin-bottom: 1em;">
 
|1=<!-- Ngày này năm xưa -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; min-height: 20em; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
</div>
 
|2=<!-- Bạn có biết -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; min-height: 20em; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
</div>
 
|3=<!-- Tin tức -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; min-height: 20em; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
</div>
 
}}
</div>
 
<!-- TODO: Hàng 3 -->
<!-- Hàng 4 -->{{/Hàng
<div style="display: -moz-box; -moz-box-orient: horizontal; -moz-box-align: stretch; width: 100%; margin-bottom: -1px;">
 
|1=<!-- Wikipedia -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; font-size: 90%;">
<div style="position: relative; margin-top: 7em; padding: 1em;">
</div>
 
|2=<!-- Wikimedia -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 2; position: relative; width: {{#expr: 33 * 2 }}%; min-width: {{#expr: 20 * 2 }}em; max-width: {{#expr: 400 * 2 }}px; height: 20em; overflow: hidden; border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; padding: 1em; padding-top: 8em;">
<h2 style="position: relative; margin-left: -3px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em;"><span style="position: relative; top: 2px; display: block; height: 18px; overflow: hidden;"><span style="display: block; position: absolute; bottom: 0;">[[Tập tin:Wikimedia logo text grayscale.svg|118px|link=Wikimedia:Trang chủ|alt=Wikimedia|Wikimedia]]</span></span></h2>
</div>
 
}}
</div>
 
[[Thể loại:Trang Chính| ]][[Thể loại:Tất cả| ]]