Địa Mẫu chân kinh hay Địa Mẫu kinh là một bài kinh do cơ bút mà có.[1] Địa Mẫu chân kinh mặc dù có đề cập đến Phật, các câu khấn của Phật giáo nhưng không có trong danh mục Đại Tạng Kinh[2], nội dung không tập trung đề cập các giáo lý như bát chánh đạo, tam pháp ấn, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Kinh Địa Mẫu chủ yếu khuyên nhủ chúng sanh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn bổn phận con người để hầu mong được cứu rỗi. Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về.

Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp

Sắp con ngồi có lớp có lang

Nguyện đi mùi khói hương nhang

Con cầu khắp cả Tây phương Phật Trời

Ráng khẩn nguyện Cha Trời Mẹ Đất

Cùng mười phương chư Phật khắp nơi

Nào là Thần Thánh giáng đời

Để con nguyện sửa bao lời thiết tha

Nội dung và nguồn gốcSửa đổi

Nguồn gốc của sách này có lẽ xuất phát từ tiên đạo và được viết ra qua các buổi hầu bút[3] và chịu ảnh hưởng bởi lưỡng cực âm dương của Đạo giáo.

Theo bản gốc tiếng Hoa thì Địa Mẫu chân kinh[1] được viết vào ngày 9 tháng 1 năm 1829 tại tỉnh Thiểm Tây, phủ Hán Trung, thành Cố Huyện. Miếu Địa Mẫu, người nhập đàn truyền (nói) "kinh" có tên là Phi Loan(飛鸞傳經 tạm dịch "Phi Loan truyền (nói) kinh).[4]

Một vài bản tiếng Việt của Địa Mẫu kinh được in trong thời gian gần đây lại gán ghép thêm Tịnh tam nghiệp chân ngôn và Bát-nhã tâm kinh, chú vãng sanh v.v... của Phật giáo. Còn trong bản gốc tiếng Hán chỉ là bài trường thi thể song thất;[5].

Bàn Cổ sơ phân tự đương tôn

Âm Dương nhị khí phối thành hôn

Vạn vật bổn phong điều hòa võ

Khai đường tiên niệm Địa Mẫu kinh

Thượng phụng cao chơn thân hoan hỉ

Hạ bảo vạn dân vĩnh khương sinh

Sự tíchSửa đổi

Vua Quang Tự nhà Thanh lên ngôi trị vì ở nước Trung Hoa, vào năm thứ 9, nhằm tiết tháng giêng, ngày mồng chín, tại nơi tỉnh Thiểm Tây, phủ Hớn Trung, huyện Thành Cổ có mụ Địa Mẫu ngự chim loan hiện xuống tận miếu Bà giáng cơ bút truyền ra kinh.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă http://hoangthantai.vn/index.php?topic=2628.0
  2. ^ Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Nguyễn Minh Tiến, Nhà xuất bản Tôn Giáo 03-2005
  3. ^ Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì: http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/d/d3-053.htm
  4. ^ (光緒九年正月初九日。陝西漢中府城固縣。地母廟。飛鸞傳經。)Xin xem thêm "Địa Mẫu kinh" trong mục tham khảo
  5. ^ “Viện nghiên cứu Hán nôm”. 

Tham khảoSửa đổi

  1. http://www.giacngo.vn/tuvan/2009/07/27/734602/
  2. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Nguyễn Minh Tiến, Nhà xuất bản Tôn Giáo 03-2005
  3. Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì