Đồng An Đạo Phi

Đồng An Đạo Phi (tiếng Trung: 同安道丕, Tiếng Nhật:Dōan Dōhi, Tiếng Hàn:동안도비 Tongan Tobi), thiền sư Trung Quốc , sống vào cuối nhà Đường đầu thời Ngũ Đại. Sư là Tổ sư đời thứ 3 Tông Tào Động, đệ tử đắc pháp của Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng. Đồ đệ nổi bật nhất của sư là Thiền sư Đồng An Quán Chí.

Đồng An Đạo Phi
同安道丕
Tongan Daopi Image Zen.jpg
Thiền sư Đồng An Đạo Phi
Tông pháiTào Động tông
DòngThế hệ thứ 3
Chức vụ
Chức danhThiền sư
Tiền nhiệmVân Cư Đạo Ưng
Kế nhiệmĐồng An Quán Chí
Hoạt động tôn giáo
Sư phụVân Cư Đạo Ưng
Đồ đệĐồng An Quán Chí

Sử liệu của sư được ghi lại rất vắn tắt trong bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục,hầu như trong đây chỉ nhắc đến các công án đối đáp của sư với đệ tử, không biết sư sinh và tịch vào năm nào.

Theo đó, sư quê ở Hồng Châu (洪州), tỉnh Giang Tây,Trung Quốc. Sau khi xuất gia, sư đi tham học khắp nơi, rồi đến tham vấn nơi Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng được đại ngộ và được kế thừa mạng mạch phật pháp.

Sau sư đến khai tòa thuyết pháp, giáo hóa đồ chúng tại chùa Đồng An, núi Phụng Thê , Hồng Châu. Tận tâm đề xướng Tông Phong Tào Động.

Một hôm, có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của hoà thượng? Sư bảo: Trời cao, gà vàng ôm con đến/ Sao kia, thỏ ngọc mang thai vào Tăng hỏi: Khách đến bất ngờ lấy gì tiếp đãi? Sư bảo: Sáng ra vượn hái trái vàng đi / Tối đến loan mang đoá ngọc về.

Có tăng hỏi: Trên đường gặp người đạt đạo, không dùng nói nín để đối đáp. Xin hỏi dùng cái gì để đối đáp? Sư nói: Cần đá, cần đấm.

Sau khi sư tịch, môn đệ xây tháp thờ sư tại Chùa Đồng An.

Tham khảoSửa đổi

  • Phật Tổ Đạo Ảnh(Tập 1,2) do Hoà Thượng Hư Vân và Tuyên Hóa biên soạn.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.