1272 (MCCLXXII) là năm theo lịch Gregory.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện

sửa

Mất

sửa

Tham khảo

sửa